KONKURS!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na naszym profilu FB!

Zadaniem konkursowym jest jak największa aktywność (like’owanie, komentowanie, zapraszanie nowych fanów, udostępnianie postów, dodawanie opinii , przesyłanie zdjęć itp.) zarówno pod względem jakościowym (kreatywność wpisów także będzie brana pod uwagę), jak i ilościowym na stronie szkoły Aesthetic na Facebooku

3 osoby, które wykażą się największą aktywnością i kreatywnością otrzymają kosmetyki marki Glazel Visage o wartości: 500zł, 100zł i 50zł odpowiednio za zajęcie I,Ii I III miesjca!

Regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU: „Najbardziej aktywny Fan miesiąca”

 1. I. Postanowienia ogólne.
 2. 1. Organizatorem konkursu „Najbardziej aktywny Fan miesiąca” zwanego dalej „Konkursem” jest Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia zwana dalej „Organizatorem”.
 3. 2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
 4. 3. Konkurs odbywa się̨ z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. 4. Konkurs trwa od momentu opublikowania informacji o konkursie do ostatniego dnia miesiąca.
 6. 5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce (dalej: „Uczestnicy”).
 7. 6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Aesthetic Szkoła Wizażu Małgorzata Matysiak-Dunia ani osoby świadczące pracę na rzecz Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 8. 7. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 9. II. Warunki uczestnictwa w Konkursie.
 10. 1.  Zadaniem konkursowym jest jak największa aktywność (like’owanie, komentowanie, zapraszanie nowych fanów, udostępnianie postów, dodawanie opinii , przesyłanie zdjęć itp.) zarówno pod względem jakościowym (kreatywność wpisów także będzie brana pod uwagę), jak i ilościowym na stronie szkoły Aesthetic na Facebooku:  https://www.facebook.com/aesthetic.ckw/ .W ramach udziału w Konkursie zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna). Jeżeli Organizator uzna, że aktywności/wpisy zawierają treści określone w pkt. II ppdkt. 2 niezwłocznie dokona usunięcia takiej aktywności.
 11. III. Zasady przyznawania nagród w Konkursie.
 12. 1. Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody:
 13. a. nagroda za zajęcie I miejsca głównego – zestaw produktów od partnerów Organizatora o wartości 500 zł;
 14. b. nagroda za zajęcie II miejsca – zestaw produktów od Partnerów Organizatora o wartość 100 zł;
 15. c. nagroda za zajęcie III miejsca – zestaw produktów od Partnerów Organizatora o wartości 50 zł;
 16. 2. W Konkursie przyznawane będą nagrody trzem najbardziej aktywnym i kreatywnym fanom.
 17. 3. Komisja konkursowa oceni zarówno ilość, jak i jakość aktywności fanów profilu Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji
 18. 4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu Aesthetic, w odrębnym poście, w terminie do 5 dnia miesiąca. W prywatnej wiadomości zostaną oni poproszeni o wskazanie adresu do doręczenia nagrody. Niedostarczenie informacji o adresie do 3 miesięcy po ogłoszeniu wyników konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 19. 5. Udział w Konkursie oznacza zgodę na publikację imienia lub pseudonimu autora i Uczestnika w przypadku zwycięstwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem.
 20. 6. Nagroda nie może zostać zamieniona na ich równowartość pieniężną. Zwycięzcy nie przysługuje też prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani przeniesienia nagrody na osobę trzecią.
 21. 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs, nie jest administratorem danych osobowych. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
 22. 8. Każdy Uczestnik, który wziął udział w Konkursie oświadcza, że jest wyłącznym autorem wpisów i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie i oświadcza, że nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 23. 9. Każdy Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w danym konkursie, z zastrzeżeniem, że każdemu Uczestnikowi przysługuje jedna nagroda w okresie 3 miesięcy. W przypadku gdy Zwycięzcą w konkursie będzie Uczestnik który zwyciężył w poprzednim miesiącu, wówczas nagrodę otrzyma kolejny Uczestnik z listy zwycięzców.
 24. IV. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.
 25. 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia laureatów Konkursu, w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia ul.Szewska 4/22 20-086 Lublin
 26. 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla pocztowego. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 27. 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 28. 4. Uczestnik Konkursu składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 29. 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
 30. V. Dane osobowe.
 31. 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. Nr 101 poz. 922 ze zm.) w zw. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 32. 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Laureatów Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, rozpatrywania reklamacji, oraz zamieszczeniem listy Laureatów i Zwycięzców Konkursu. Te dane to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania – adres do wysyłki nagrody.
 33. 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu, jeżeli zostanie Laureatem albo jego wpis, praca zostanie opublikowana przez Organizatora w sposób opisany w niniejszym regulaminie.
 34. 4. Realizacja Konkursu obejmuje wysłanie przez Organizatora przypomnienia o konkursie oraz nagrodach w formie wiadomości e-mail.
 35. 5. Podanie danych, o których mowa w ust. 2 ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji .
 36. 6. Każdy uczestnik ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania (Art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.).
 37. 7. Organizator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych osób, które biorą udział w Konkursie.
 38. 8. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres Organizatora podany w punkcie I Regulaminu.
 39. 9. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 40. VI. Postanowienia końcowe.
 41. 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu.
 42. 2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
 43. 3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa firmie Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia ul.Szewska 4/22 20-086 Lublin do nieodpłatnego wykorzystywania opublikowanych treści.
 44. 4. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia ul.Szewska 4/22 20-086 Lublin
 45. 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f, c oraz a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – „RODO”).
 46. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu w każdym czasie w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia trwania Konkursu bez podania przyczyn. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu w każdym czasie w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia trwania Konkursu bez podania przyczyn.
 47. 7. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na Stronach Konkursowych oraz w siedzibie Organizatora. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
 48. 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 49. 9. Na żądanie Uczestnika Regulamin będzie wysłany pocztą pod warunkiem przesłania na adres Organizatora zaadresowanej koperty ze znaczkiem o wartości umożliwiającej wysłanie zwykłego listu, z dopiskiem: „Regulamin konkursu”.
 50. 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2020r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *